Marki – strategia rozwoju miasta

Spis treści

Marki to miasto, które od początku tego stulecia przechodzi ogromne przeobrażenia. Otwarcie obwodnicy, ułożenie kanalizacji sanitarnej, budowa nowych placówek edukacyjnych i rozbudowa istniejących placówek – to tylko mała część przykładów tego, co się niedawno wydarzyło w mieście Marki.

Po przeczytaniu „Strategii rozwoju miasta Marki od 2006 roku do 2020 roku – analiza przeprowadzonych działań” dowiecie się Państwo o planie rozwojowym miasta Marki, o tym jakie cele strategiczne mieli przed sobą władze miasta w 2006 roku oraz o sukcesywnych ich realizacjach.

PROBLEMY MIASTA MARKI W 2006 ROKU

Biorąc pod uwagę wyniki analizy uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych Marek, władze miasta mieli zorientować swoją działalność na dwa rodzaje postępowań:


1) skierowanie na świat zewnętrzny (otoczenie miasta) – maksymalne wykorzystywanie szans rozwojowych i minimalizowanie zagrożeń.
2) skierowanie na świat wewnętrzny – zasoby własne miasta (społeczne, gospodarcze, infrastrukturalne, przestrzenne, ekologiczne, finansowe i kadrowe), które z jednej strony odgrywają ważną rolę w jakości życia obecnych mieszkańców i funkcjonowaniu przedsiębiorców zlokalizowanych w Markach a z drugiej strony wyznaczają poziom atrakcyjności lokalizacji dla potencjalnych mieszkańców i przedsiębiorców planującyh założyć działalność gospodarczą w Markach. Mowa tu o podalszym wzmacnianiu silnych stron i eliminowanie słabych stron miasta Marki.

Głowne problemy rozwoju Marek były podzielone na 6 kategorii strategicznych:


1) połączenie transportowe miasta z otoczeniem, a głównie z Warszawą (komunikacja publiczna, drogi kołowe);
2) atrakcyjność miasta dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego, firm i nowych inwestycji;
3) ilość i jakość funkcjonowania usług społecznych (edukacja, ochrona zdrowia, pomóc socjalna, kultura i sztuka, sport i rekreacja, bezpieczeństwo publiczne);
4) niesprawność funkcjonowania obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej;
5) zachowanie cennych zasobów środowiska przyrodniczego i pamiątek kulturowych;
6) umocnienie społeczności lokalnej.

Efekt oczekiwany rozwiązania tych problemów to poprawa jakości życia mieszkańców i wzrostu konkurencyjności miasta Marki w otoczeniu.

Do katalogu głownych problemów rozwojowych miasta Marki wchodziły następne problemy wymagające rozwiązania:


– zakończenie budowy sieci wodociągowej;
– budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej;
– budowa obwodnicy drogowej;
– dokończenie podziałów gruntów, wykupu działek w zakresie dróg gminnych zgodnie z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego;
– budowa i modernizacja dróg gminnych zgodnie z nowoczesnymi stardardami;
– tworzenie ciągów komunikacyjnych omijających drogę krajową nr 8 i łączących centrum miasta Marki z obszarami drugoplanowymi;
– termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej;
– wybudowanie gimnazjum z bazą sportową i widowiskową przy ul. Stawowej i ul. Wspólnej;
– stworzenie rozpoznawalnego symbolu miasta Marki;
– umacnianie tożsamości loklanej i integracja mareckiej społeczności „Marki jako moja mała ojczyzna”;
– wybudowanie centrum sportu, rekreacji i upowszechniania kultury na terenie szkół;
– budowa sali widowiskowej i sportowej przy szkole podstawowej nr 4;
– modernizacja istniejących obiektów placówek oświatowych i uzupełnienie szkolnej bazy sportowej;
– budowa mieszkań komunalnych i socjalnych;
– modernizacja istniejących komunalnych zasobow mieszkaniowych;

– rewitalizacja wybranych obszarów miasta Marki (1. teren po sąsiędztwu drogi krajowej Warszawa-Białystok, 2. obszar poprzemysłowy przy ul. Braci Briggsów, 3. zdegradowany społecznie, gospodarczo i przestrzennie obszar zamieszkania przy ul. Wspólnej, 4. budynki mieszkalne przy drodze krajowej Warszawa-Białystok „kamienice Whiteheadów”, 5. zabytkowy park z zabudową.);
– odnawianie zabytkowego budynku Mareckiego Ośrodka Kultury;
– tworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji i sportu;
– opracowanie Programu Promocji i Informacji Miasta Marki.

Na podstawie zdefiniowanych głównych problemów miasta Marki zostały sformułowane cele rozwoju strategicznego i operacyjnego.

Inni czytali także: Poszukiwanie nieruchomości na zlecenie

CELE ROZWIĄZANIA PROBLEMÓW

Miasto nowoczesne, bezpieczne i przyjazne do zamieszkania oraz prowadzenia działalności gospodarczej, sprawnie reazlizujące potrzeby mieszkańców, dbające o tradycję historyczną – to generalny cel kierunkowy miasta Marki.

Warto zwrócić uwagę na takie cele startegiczne rozwoju miasta Marki jak:

1) tworzenie jak najlepszego środowiska życia dla mieszkańców, organizacja i wsparcie działań na rzecz integracji mareckiej społeczności;
2) tworzenie jak najlepszych warunków dla trwałego rozwoju gospodarki lokalnej;
3) gwarancja sprawnego systemu komunikacyjnego i dobrej infrastruktury technicznej;
4) doprowadzenie stanu środowiska przyrodniczego do europejskich standardów oraz troska o ład przestrzenny.


Cel strategiczny 1: tworzenie jak najlepszego środowiska życia dla mieszkańców, organizacja i wsparcie działań na rzecz integracji mareckiej społeczności

– zwiększenie liczby nowo wybudowanych mieszkań (w tym komunalnych);
– zwiększenie liczby wyremontowanych domów i mieszkań komunalnych;
– zwiększenie liczby osób i rodzin objętych pomocą społeczną;
– zwiększenie liczby dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjalnych;

zwiększenie liczby lekarzy i pielęgniarek na 1000 mieszkańców;
– zwiększenie liczby imprez kulturalnych i sportowych w ciągu roku;
– wydzielenie większych środków z budżetu Miasta Marki przeznaczonych na realizację inicjatyw obywatelskich i wspieranie działalności organizacji pozarządowych;
– stworzenie możliwości załatwiania spraw przez e-gmine (załatwienie spraw przez Internet);
– zwiększenie liczby bezpłatnych punktów dostępowych do komputerowej sieci bezprzewodowej (hot-spot) dla miszkańców miasta Marki.

Cel strategiczny 2: tworzenie jak najlepszych warunków dla trwałego rozwoju gospodarki lokalnej

zwiększenie liczby osób pracujących;
zwiększenie liczby podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców;
zwiększenie liczby miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych;
zwiększenie liczby miejsc noclegowych;
– wydzielenie więcej środków finansowych z budżetu Gminy na uzbrojenie nowych terenów inwestycyjnych.

Cel strategiczny 3: gwarancja sprawnego systemu komunikacyjnego i dobrej infrastruktury technicznej

– zwiększenie długości nowo wybudowanej sieci wodociągowej (w km);
– zwiększenie odsetków mieszkańców korzystających z sieci wodociągowej;
– zwiększenie długości nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej (w km);
– zwiększenie odsetków mieszkańców korzystających z sieci kanalizacji sanitarnej;
– zwiększenie ilosci dróg gminnych o nawierzchni twardej w stosunku do ogólnej długości dróg gminnych;
– zwiększenie ilości dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych poddanych renowacji i remontom w stosunku do ogółu dróg tego wymagających;
– zwiększenie liczby połączeń komunikacji autobusowej;
– zwiększenie częstotliwości kursowania komunikacji autobusowej;
– skrócenie czasu dojazdu do Centrum Warszawy;
– zwiększenie liczby ogólnodostępnych miejsc parkingowych;
– zwiększenie długości wybudowanych chodników w metrach;
– zwiększenie liczby wybudowanych punktów świetlnych (oświetlenie uliczne);
– zwiększenie długości ścieżek rowerowych;
– zwiększenie liczby bezkolizyjnych przejść dla pieszych przez drogę krajową nr 8;
– zwiększenie ruchu pojazdów na drodze krajowej nr 8;

Cel strategiczny 4: doprowadzenie stanu środowiska przyrodniczego do europejskich standardów oraz troska o ład przestrzenny

zwiększenie odsetków terenów prawnie chronionych;
– zwiększenie odsetków zieleni, w tym lasów w ogólnej powierzchni miasta Marki;
– zwiększenie odsetków odpadów komunalnych poddanych segregacji;
– zwiększenie odsetkow powierzchni miasta objętej miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w stosunku do powierzchni, która powinna być nimi objęta;
– zwiększenie liczby wolnych terenów do zagospodarowania pod funkcje mieszkaniowe, produkcyjno-usługowe i rekreacyjno-wypoczynkowe.

Inni czytali także: Cena za metr działki

ANALIZA PRZEPROWADZONYCH DZIAŁAŃ I ICH EFEKTÓW

2010-2011 rok – w roku szkolnym 2010-2011 nauki pobierało 1,9 tys. uczniów.

2010-2011 rok – liczba dzieci w przedszkolach wynosi 1,2 tys.

2010-2014 lata – władze miasta skupiły swoją uwagę na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i przyłączy do gospodarstw domowych.

2014-2018 lata – samorządowcy zajęli się rozbudową infrastruktury edukacyjnej, czyli budową i rozbudową szkół i przedszkoli a tak że inwestycjami drogowymi, dofinansowaniem z rządowej jak i unijnej puli (m.in. przebudowa dróg na Zieleńcu).

2016 rok – wprowadzenie pierwszej strefy biletowej, dzięki której cena przejazdu w Markach równa się cenie przejazdu w Warszawie.

2018 rok – powstały dwa parkingi „Parkuj i Jedź”, które zachęcają mieszkańców miasta Marki do pozostawienia swoich samochodów w Markach i wykorzystania komunikacji miejskiej.

2018 rok – w roku szkolnym 2018-2019 nauki pobierało 3 tys. Uczniów.

2018 rok – liczba dzieci w przedszkolach wynosi 2 tys.

2019 rok – zakończyła się budowa Mareckiego Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnego (szkoła, basen, sala sportowa, sala widowiskowa), rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej numer 2, rozbudowa przedszkola miejskiego numer 2, budowa filii przedszkola miejskiego numer 1.

2020 rok – zostały oddane do użytku ulice Sosnowa-Kościuszki, łączące Marki z Białołęką, plac miejski przy ul. Sportowej, pełen rekreacyjnych urządzeń dla dzieci i młodzieży.

Komunikacja miejska w mieście Marki też udległa zmianom. Teraz mieszkańcy gminy mogą skorzystać z następnych linii autobusowych:

1) Linie zwykłe

140 (Czarna Struga – Metro Trocka)
240 (Pustelnik – Żerań FSO)
738 (Radzymin – Metro Trocka)

2) Linia zwykła okresowa

340 (Pustelnik – Metro Trocka)

3) Linia nocna

N61 (Czarna Struga – Warszawa (Emilii Plater))

4) Linie strefowe uzupełniające

L33 (Legionowo – Cmentarz Marki)

L40 (Wołomin – Cmentarz Marki)

L43 (CH Marki – Zielonka)

L45 (CH Marki – Dąbkowizna)

W autobusach ZTM (140, 240, 340, 738) na terenie Marek i Warszawy obowiązuje pierwsza strefa biletowa wraz ze wszystkimi rodzajami biletów oraz ulgami. Na linii L przejazdy jednorazowe są płatne u kierowcy (z uwzględnieniem przejazdów ulgowych), pojawiła się możliwość skorzystania z krótkookresowych i długookresowych biletów ZTM (dobowe, trzydniowe, 30-dniowe, 90-dniowe) oraz wszystkie uprawnienia do przejazdów ulgowych i bezpłatnych.

Ogólnie w 2020 roku udało się wykroić na inwestycje ponad 33 mln zł. Finansowanie było skierowane na:

– projektowanie i budowe dróg rowerowych wzdłuż Alei Piłsudskiego;
– rozbudowe ulic Jowisza, Marsa, Saturna;
– utworzenie nowego dojazdu do Zespołu Szkół numer 2 (modernizacja Turystycznej i budowa Nowoprojektowanej);
– budowa łącznika ulicy Cmentarnej z drogą wojewódzką 631;
– remont kamienicy przy Piłsudskiego 45;
– projektowanie i budowa oświetlenia miejskiego;
– rozbudowa miejskiego monitoringu;
– dotacje na wymianę pieców węglowych na ekologiczne źródła energii.

Podobnych strategii i planów zrównoważonego rozwoju miasta Marki jest wiele, i każdy plan się między sobą różni, opisując różne działania i postępowania, jednak że głównym celem każdej strategii jest rozwój gminy i zwiększenie zdolności adaptacyjnych w zmieniającym się świecie.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

YouTube

Dołącz do nas

Zapisz się na newsletter

Powiązane artykuly